سرور مجازی با هارد SSD

VPS R1
 • CORE 1 CPU
 • 1GB Ram
 • 20GB STORAGE
VPS R2
 • CORE 1 CPU
 • 1GB Ram
 • 40GB STORAGE
VPS R3
 • CORE 2 CPU
 • 2GB Ram
 • 40GB STORAGE
VPS R4
 • CORE 2 CPU
 • 3GB Ram
 • 60GB STORAGE
VPS R5
 • CORE 3 CPU
 • 4GB Ram
 • 100GB STORAGE
VPS R6
 • CORE 4 CPU
 • 6GB Ram
 • 140GB STORAGE
VPS R7
 • CORE 4 CPU
 • 8GB Ram
 • 200GB STORAGE