سرور اختصاصی

DS1

corei3

 • 8GB Ram
 • 1 T SATA STORAGE
 • 1000GB TRAFFIC
 • 1G Port
PDS10

G9 2*E5-2670 v3

 • 128 GB Ram
 • 2 * 2T SATA STORAGE
 • نا محدود TRAFFIC
 • 10G Port
PDS10

G9 2*E5-2670 v3

 • 128 GB Ram
 • 2 * 2T SATA STORAGE
 • نا محدود TRAFFIC
 • 1G Port
PDS9

G9 2*E5-2670 v3

 • 64 GB Ram
 • 2 *1/8 TB SAS STORAGE
 • نا محدود TRAFFIC
 • 10G Port
PDS9

G9 2*E5-2670 v3

 • 64 GB Ram
 • 2 *1/8 TB SAS STORAGE
 • نا محدود TRAFFIC
 • 1G Port
PDS8

G8 2*E5-2670 v2

 • 64 GB Ram
 • 2 * 2T SATA STORAGE
 • نا محدود TRAFFIC
 • 1G Port
PDS8

G8 2*E5-2670 v2

 • 64 GB Ram
 • 2 * 2T SATA STORAGE
 • نا محدود TRAFFIC
 • 1G Port
PDS7

G8 2*E5-2670 v2

 • 64 GB Ram
 • 2 *1/8 TB SAS STORAGE
 • نا محدود TRAFFIC
 • 10G Port
PDS7

G8 2*E5-2670 v2

 • 64 GB Ram
 • 2 *1/8 TB SAS STORAGE
 • نا محدود TRAFFIC
 • 1G Port
PDS6

G8 2*E5-2650 v2

 • 64 GB Ram
 • 2 * 2T SATA STORAGE
 • نا محدود TRAFFIC
 • 1G Port
PDS6

G8 2*E5-2650 v2

 • 64 GB Ram
 • 2 * 2T SATA STORAGE
 • نا محدود TRAFFIC
 • 10G Port
PDS5

G8 2*E5-2650 v2

 • 64 GB Ram
 • 2 *1/8 TB SAS STORAGE
 • نا محدود TRAFFIC
 • 10G Port
PDS5

G8 2*E5-2650 v2

 • 64 GB Ram
 • 2 *1/8 TB SAS STORAGE
 • نا محدود TRAFFIC
 • 1G Port
PDS4

G8*x 2620 V1

 • 64 GB Ram
 • 2 * 2T SATA STORAGE
 • نا محدود TRAFFIC
 • 1G Port
PDS3

G8*x 2620 V1

 • 48 GB Ram
 • 2* 900 SAS10K STORAGE
 • نا محدود TRAFFIC
 • 1G Port
PDS2

G7 2*x5660

 • 32 GB Ram
 • 2* 900 SAS10K STORAGE
 • نا محدود TRAFFIC
 • 1G Port
PDS1

G7 2*x5620

 • 24 GB Ram
 • 2* 900 SAS10K STORAGE
 • نا محدود TRAFFIC
 • 1G Port
DS5

G7 x5660

 • 24GB Ram
 • 2* 900 SAS10K STORAGE
 • نامحدود TRAFFIC
 • 1G Port
DS4

G7 x5660

 • 16GB Ram
 • 1T TSATA +128 SSD STORAGE
 • نامحدود TRAFFIC
 • 1G Port
DS3

i7 3470

 • 16GB Ram
 • 1T TSATA + 128 SSD STORAGE
 • نامحدود TRAFFIC
 • 1G Port
DS2

corei5

 • 8GB Ram
 • 1T TSATA +128SSD STORAGE
 • 2000 GB TRAFFIC
 • 1G Port